Cannabis Cup Videos

Cannabis Cup Videos From The Past

Flow by Asmodus – Ổn định chắc chắn | The Vape Club [REVIEW]

Khói của Flow ngọt và ấm, tiền vị không quá xuất sắc nhưng khi thở ra thì mùi của juice vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi và cánh mũi. Ni lên đủ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *